Kasutustingimused

0. Kasutatavad mõisted 

Teenus – Spordicom MTÜ poolt avalikkusele pakutavad e-teenused, mis hõlmavad muuhulgas veebilehti ja infosüsteeme.
Haldaja – Spordicom MTÜ
Kasutaja – Teenust kasutav isik.

1. Üldsätted

1.1  Teenuse kasutamine on lubatud vaid kõikide kasutustingimustega nõustumise korral. Kasutades Teenust nõustub Kasutaja kõikide kasutustingimustega eranditult. 
1.2.  Teenuse kasutamiseks loetakse Teenuse kaudu kättesaadavate andmete töötlemist (seal hulgas vaatamist, muutmist, kustutamist, alla laadimist) mistahes viisil või eesmärgil.
1.3.  Teenuse kasutamine on keelatud automatiseeritud skriptide, programmide või tööriistadega. Piirang ei kehti:
      1.3.1. kui Kasutajal on olemas kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis luba Haldajalt.
1.4.  Teenuse kasutamisel on keelatud tegevused, mis häirivad, takistavad Teenuste osutamist Haldaja klientidele või võivad seda teha.
1.5  Kasutaja ja Haldaja vahelisele õigussuhtele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

2. Autoriõigused
2.1 Haldajale kuuluvad kõik autoriõigused ja autoriõigusega kaasnevad õigused Teenusele ja selle koosseisus olevatele materjalidele (avaldatud informatsioon, tekstid, kujutised, graafikateosed, kompilatsioonid, tarkvara, jm teosed autoriõiguse seaduse tähenduses), mille autoriõigus ei kuulu kolmandale isikule.
2.2 Teenuse üldsusele kättesaadavaks tegemisega ei anna Haldaja ühelegi isikule autoriõigusi Teenusele või selles avaldatud materjalidele.
2.3 Teenuse kaudu kättesaadavaid materjale võib autoriõiguse seaduses sätestatud vaba kasutuse piires (kasumit mittetaotleval eesmärgil) reprodutseerida, levitada, tõlkida, töödelda, kohandada, üldsusele näidata, edastada või kättesaadavaks teha.
2.4 Teenuse, selle struktuuri, tehnilise ja graafilise lahenduse või programmide reprodutseerimine on keelatud.
2.5 Teenusele ja Haldajale on lubatud teha viiteid ja hüperlinke (sh süvalinke alamlehekülgedele) tingimusel, et need ei anna Teenuse ega Haldaja kohta valet, eksitavat või halvustavat informatsiooni ega edasta Teenust moonutatult. Teenuse või selle osa raamimine (framing) on lubatud üksnes Haldajaga kokkulepitud tingimustel.

3. Isikuandmed
3.1 Kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega töödeldakse isikuandmeid ainult Kasutaja loal ja ainult Teenuse toimimise jaoks vajalikus ulatuses. Teenuse kasutamisel Haldaja valdusesse sattunud isikuandmete osas annab Kasutaja Haldajale nõusoleku, et:
       3.1.1 tema isikuandmeid töödeldakse Haldaja infosüsteemis või registris.

4. Kasutaja õigused ja kohustused
4.1 Kasutajal on õigus kasutada Teenust kooskõlas Teenuse kasutustingimustega.
4.2 Kasutajal on kohustus järgida Teenuse kasutamisel kõiki kohaldatavaid seadusi, intellektuaalse omandi kaitset reguleerivaid õigusakte ning head tava.
4.3 Kasutaja peab tasuma kõigi tasuliste Teenuste eest vastavalt kehtivatele teenustasudele, mis avaldatakse ka Haldaja veebilehel.
4.4 Kasutaja kohustub saladuses hoidma Teenuse sisselogimiseks vajalikke identifitseerimistunnuseid. Kasutaja enda tegevuse/tegevusetuse tõttu Kolmanda isiku valdusesse sattunud Kasutaja identifitseerimistunnuste abil Teenuse kasutamisest tekkiva võimaliku kahju eest vastutab Kasutaja.

5. Haldaja õigused ja kohustused
5.1 Haldajal on õigus piirata Kasutaja juurdepääsu Teenusele, kui Kasutaja rikub käesolevaid kasutustingimusi või kui Haldajal tekib põhjendatud kahtlus kasutustingimuste rikkumisest.
5.2 Haldajal on õigus ajutiselt katkestada juurdepääs Teenusele, kui see on vajalik nimetatu tehniliste muudatuste, uuenduste, hooldetööde eesmärgil või küberründe tõrjeks.
5.3 Haldaja ei vastuta Teenuse kasutamisest või käesolevate Kasutustingimuste alusel Teenusele juurdepääsu piiramisest või katkestamisest tekkinud kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu eest.
5.4 Haldaja kohustub mitte avaldama kolmandatele isikutele Kasutaja andmeid, välja arvatud andmete edastamine seaduses ettenähtud alustel või Kasutaja soovil.
7.5 Haldajal on õigus ühepoolselt muuta kasutustingimusi ning Teenuse kaudu kättesaadavaid muid juhendeid. Muudetud kasutustingimused avaldatakse dereg.spordicom.ee veebilehel ja need muutuvad kehtivaks veebilehel avaldamisest alates. Iga Kasutajat eraldi kasutamistingimuste muutmisest ei teavitata.

Spordicom Dryland Estonia registration portal terms of service

0.    Definitions
Service – e-services provided to the public by the Spordicom MTÜ, which, among other things, may include websites, databases, information systems,  etc.
Administrator – Spordicom MTÜ.
User – person using the service.

1. General provisions
1.1 Using the service is only allowed if all the conditions of use are agreed to. By using the service, the user agrees to all the conditions of use without exception.
1.2 Using the service is defined as processing any data available via the service (including viewing, changing, deleting, downloading) in any way or for any purpose.
1.3 Using the service with automated scripts, programmes, or tools is forbidden. The restriction does not apply:
     1.3.1. if the user has a permit from the administrator in a form enabling written reproduction.
1.4 Upon using the service, activities that disrupt or prevent the provision of services to the administrator’s clients or activities that may do so are forbidden.
1.5 The legal relationship between the user and the administrator is guided by the valid legislation of the Republic of Estonia.

2. Copyrights 
2.1 The administrator holds all the copyrights and rights accompanying copyrights (rights of the compiler of the database) related to the service and the materials contained therein (published information, texts, images, graphics, compilations, software, and other works for the purposes of the Copyright Act), the copyrights of which do not belong to third persons.
2.2 By making the service available to the public, the administrator does not give any person copyrights for the service or the materials published therein.
2.3 The materials available via the service may be reproduced, distributed, translated, processed, and adapted, as well as shown to, forwarded and made available to the public (not for the purpose of profit) within the limits of free use provided for by the Copyright Act. Making extracts of the entire database or a significant part thereof or reusing them is permitted only under the conditions agreed upon with the administrator. This clause does not apply in using the database of open data.
2.4 The reproduction of the service, its structure, technical or graphic solution is forbidden.
2.5 References and hyperlinks (including deep linking on subordinate sites) are allowed under the condition that they do not provide any wrong, misleading, or disparaging information about the service or the administrator, and do not misrepresent the service. The framing of the service or a part thereof is allowed only under conditions agreed upon with the administrator.

3. Personal data 
3.1 In accordance with the Personal Data Protection Act, personal data is processed only with the permission of the user and only to the extent required for the functioning of the service. With regard to personal data submitted into the possession of the administrator when using the service, the user agrees to:
     3.1.1 have their personal data processed in the information system or register of the administrator;

4. User rights and obligations 
4.1 The user has the right to use the service in accordance with the conditions of use of the service. 
4.2 Upon using the service, the user is obligated to follow all applicable laws, legislation governing the protection of intellectual property, and good practices.
4.3 The user must pay all the established service fees for paid services. The service fees are published on the website of the administrator.
4.4 The user is obligated to keep secret the identification codes necessary for logging into the service. The user is liable for any possible damages caused by using the service with the identification codes which have fallen into the possession of a third person due to the action or inaction of the user.

5. Administrator rights and obligations 
5.1 The administrator has the right to restrict the access of the user to the service if the user violates these conditions of use or if the administrator has reasonable doubt that the user has violated the conditions of use.
5.2 The administrator has the right to temporarily restrict the access of the user to the service if this is necessary for the technological changes, updates, maintenance of the service or for combating a cyber-attack.
5.3 The administrator is not liable for any damages caused by using the service or by restricting or terminating access to the service based on these conditions of use, including for any loss of income.
5.4 The administrator is obligated not to disclose to third persons any user data, except for the purpose of forwarding data on the grounds laid down by law or in wish of the user.
5.5 The administrator has the right to unilaterally amend the conditions of use and other instructions available via the service. The amended conditions of use will be published on the website dereg.spordicom.ee and they will enter into force upon their publication on the website. No user will be individually notified of the amendment of the conditions of use.